Wpływ pozycjonowania podatnego na przeżycie pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową czesc 4

Ponieważ czas spędzony w badaniu różnił się od pacjenta, ustandaryzowaliśmy skalę czasową (wyrażoną w dniach), dzieląc pojedynczy obszar pod krzywą przez liczbę dni, które pacjent spędził w badaniu. Przeprowadziliśmy analizę eksploracyjną post-hoc poprzez stratyfikację populacji do kwartyli dla odpowiednich zmiennych fizjologicznych i terapeutycznych zarejestrowanych przy wejściu (stosunek PaO2: FiO2, Uproszczona Fizjologia Ostra II i objętość oddechowa), bez formalnych korekt dla wielokrotnych porównań. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS (wersja 8.0, SAS Institute, Cary, NC). Uważa się, że dwukierunkowa wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Dane przedstawiono jako średnie . odchylenie standardowe, o ile nie podano inaczej.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Od grudnia 1996 r. Do października 1999 r. 152 pacjentów przydzielono losowo do grupy podatnej i 152 pacjentów do grupy kontrolnej. Charakterystykę pacjentów przy przyjęciu przedstawiono w tabeli 1. Rejestr pacjentów, którzy spełniali kryteria przyjęć, ale którzy nie byli zapisani, był przechowywany w 21 centrach od grudnia 1996 r. Do czerwca 1998 r. Z 214 pacjentów w rejestrze 106 ( 49,5 procent) zmarł na oddziale intensywnej terapii. W tym samym czasie do badania włączono 144 pacjentów, z których 76 (52,8%) zmarło na oddziale intensywnej opieki medycznej.
W przypadku 12 pacjentów (43 manewry) w grupie leżącej na plecach, pomimo randomizacji, podjęto decyzję o zastosowaniu pozycji podatnej ze względu na ciężką hipoksemię tętniczą. W grupie podatnej problemy logistyczne, głównie ograniczenia kadrowe, powodowały różnego stopnia niezgodność w przypadku 41 pacjentów, co skutkowało 91 brakiem okresów pronacji w okresie 10-dniowym.
Śmiertelność
Ryc. 1. Ryc. 1. Prognoza przeżycia Kaplana-Meiera po sześciu miesiącach. Status na 183 dni był znany dla wszystkich, z wyjątkiem siedmiu pacjentów (czterech w grupie podatnej i trzech w grupie na plecach). Różnica między grupami nie była istotna (P = 0,65 w teście log-rank).
Wskaźnik umieralności nie różnił się istotnie między grupą podatną a grupą leżąca u podnóża 10-dniowego okresu badania (21,1% wobec 25,0% [32 vs. 38 zgonów], względne ryzyko zgonu, 0,84 w grupie podatnej 95% przedział ufności, 0,56 do 1,27), w momencie wypisu z oddziału intensywnej opieki medycznej (50,7 procent vs. 48,0 procent [77 vs. 73 zgonów], względne ryzyko zgonu, 1,05, przedział ufności 95 procent, 0,84 do 1,32), lub 6 miesięcy (62,5 procent vs 58,6 procent [95 vs. 89 zgonów], względne ryzyko śmierci, 1,06, przedział ufności 95 procent, 0,88 do 1,28) (Figura 1). Analiza per-protokołów, z której wykluczono pacjentów w każdej grupie z co najmniej jednym naruszeniem protokołu, dała podobne wyniki: odpowiednio śmiertelność 22,5% i 27,9% po 10 dniach (względne ryzyko śmierci, 0,83, przedział ufności 95%, 0,53 do 1,29), 52,2 procent i 49,3 procent w momencie wypisu z oddziału intensywnej terapii (względne ryzyko zgonu, 1,06, przedział ufności 95 procent, 0,83 do 1,35) oraz 62,4 procent i 59,1 procent po 6 miesiącach (ryzyko względne śmierci, 1,05, 95-procentowy przedział ufności, 0,86 do 1,29).
Dodatkowe punkty końcowe
Tabela 2
[patrz też: kilaki, gruczolak ząbkowany, rak nerkowokomórkowy ]
[podobne: gastromed garwolin, hipoglikemia noworodka, gastrolog garwolin ]