Wpływ pozycjonowania podatnego na przeżycie pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową ad

Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli mieli mniej niż 16 lat; występowały objawy kardiogennego obrzęku płuc, obrzęku mózgu lub nadciśnienia wewnątrzczaszkowego; lub miały warunki kliniczne, które mogły przeciwwskazane do stosowania pozycji podatnej, takie jak złamania kręgosłupa lub ciężka niestabilność hemodynamiczna. Protokół projektowania i leczenia
Pacjenci byli rekrutowani z 28 oddziałów intensywnej terapii we Włoszech i 2 w Szwajcarii i zostali losowo przydzieleni do grupy leżącej na plecach lub grupy podatnej. Randomizacja była przeprowadzana centralnie przez telefon 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i była oparta na algorytmie z blokadą permutacji, co pozwoliło na stratyfikację według jednostki intensywnej terapii. Pacjenci w grupie podatnej byli w sposób ciągły podatni na co najmniej sześć godzin dziennie przez okres 10 dni. Pacjentów oceniano każdego ranka, gdy byli na wznak. Zmiana pozycji podatnej została wywołana przez ustalenie podczas porannej oceny stosunku PaO2: FiO2 wynoszącego 200 lub mniej z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym wynoszącym co najmniej 5 cm wody lub stosunkiem PaO2: FiO2 wynoszącym 300 lub mniej z dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe wynoszące co najmniej 10 cm wody.
Lekarze opiekujący się pacjentami w obu grupach zostali poproszeni o przestrzeganie wytycznych Amerykańsko-Europejskiej Konsensusowej Konferencji na temat wentylacji mechanicznej do rutynowej terapii wentylacyjnej8, a nie do zmiany ustawień wentylacji podczas okresu pronacji w celu standaryzacji oceny zmiany wymiany gazowej wywołane manewrem. Decyzje dotyczące opieki nie zostały w inny sposób określone w protokole badania.
Protokół badania został zatwierdzony przez komitet ds. Eksperymentów z udziałem ludzi w organach służby zdrowia w Regione Lombardia, a także przez lokalne komisje etyczne. Badanie było monitorowane przez niezależną, zewnętrzną platformę monitorującą bezpieczeństwo i skuteczność. Personel kliniczny był wyłącznie odpowiedzialny za włączenie pacjentów do badania. Natychmiast po tym, jak ich stan kliniczny pozwolił im na właściwe zrozumienie, pacjenci zostali należycie poinformowani o badaniach i ich prawie do wycofania się.
Pomiary wyników i zbieranie danych
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć w 10 dniu (koniec okresu obejmującego podatne pozycjonowanie), w momencie wypisu z oddziału intensywnej opieki medycznej oraz 6 miesięcy po randomizacji (dane uzyskano z biur spisowych). Drugorzędowymi punktami końcowymi były: poprawa niewydolności oddechowej i poprawa dysfunkcji narządów po 10 dniach.
W momencie rejestracji dla każdego pacjenta uzyskano dane demograficzne, kod diagnostyczny (zgodnie z klasyfikacją Knaus10) i wynik uproszczonej ostrej fizjologii II11. Uproszczona, ostra ocena fizjologiczna ocenia nasilenie choroby na podstawie 12 zmiennych fizjologicznych, wieku, rodzaju przyjmowania (pilnych lub nie) oraz 3 zmiennych związanych z chorobą podstawową. Wyniki mogą wynosić od 0 do 194; wyższe wyniki są skorelowane z większym ryzykiem zgonu podczas hospitalizacji.
Podczas każdej porannej oceny w obu grupach rejestrowaliśmy (z pacjentami w pozycji leżącej na plecach) zmienne oddechowe i biochemiczne wykorzystywane do monitorowania pacjentów pod kątem niewydolności narządowej lub systemu (niewydolność nerek, wątroby, krążenia i krzepnięcia), zdefiniowane jak w Zespół ostrej niewydolności oddechowej Badanie sieci w Narodowym Instytucie Serca, Płuc i Krwi.12 Obliczono liczbę dni bez niewydolności narządów lub systemu przez odjęcie liczby dni od niewydolności narządu od mniejszego z 10 dni lub liczby dni do śmierci
[hasła pokrewne: cad kardiologia, zapalenie siatkówki, kilaki ]
[więcej w: hipoglikemia u noworodka, gastrolog włocławek, dobry gastrolog białystok ]