Wpływ pozycjonowania podatnego na przeżycie pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową ad 5

Zmiany zmiennych oddechowych podczas 10-dniowego okresu leczenia. Tabela 2 pokazuje wartości linii podstawowej głównych zmiennych oddechowych, a także ich średnią zmianę podczas 10-dniowego okresu badania. Współczynnik PaO2: FiO2, który został uzyskany podczas porannej oceny, podczas gdy pacjenci byli na wznak, wzrósł nieznacznie, ale znacznie więcej w grupie skłonnej niż w grupie leżącej na plecach. Było to spowodowane zarówno znacznym wzrostem PaO2, jak i znacznym spadkiem FiO2. Objętość oddechowa wzrosła w grupie podatnej i zmniejszyła się w grupie leżącej na plecach (średnia różnica między grupami, 0,5 ml na kilogram przewidywanej masy ciała). Nie stwierdziliśmy różnicy w częstości dysfunkcji różnych rozpatrywanych narządów i układów. Liczba dni bez jakiejkolwiek niewydolności narządowej nie była podobna w obu grupach (2,7 . 3,7 dnia w grupie podatnej i 2,8 . 3,6 dnia w grupie leżącej na plecach, P = 0,83).
Komplikacje związane ze stryjem lub położeniem na plecach
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania powikłań. Przy wejściu liczba pacjentów z odleżynami w stopniu II, III lub IV, zgodnie z klasyfikacją National Advisory Panel, oraz liczba odleżyn na pacjenta były podobne w obu grupach (Tabela 3). Odsetek pacjentów z nowymi lub pogarszającymi się odleżynami był podobny w obu grupach. Liczba nowych lub pogarszających się odleżyn na pacjenta była istotnie wyższa w grupie skłonnej niż w grupie leżącej na plecach podczas 10-dniowego okresu badania, podczas gdy liczba dni z odleżynami na pacjenta była podobna w obu grupach. Zgodnie z oczekiwaniami, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że miejsca obciążone w pozycji na brzuchu (klatka piersiowa, kości policzkowe, grzebień biodrowy, piersi i kolano) ulegną zmianie w grupie podatnej (70 z 188 ran było w tych miejscach, w porównaniu z 12 102 w grupie leżącej na plecach, p <0,001).
Odsetek pacjentów z przypadkowym przemieszczeniem rurki dotchawiczej lub torakotomii lub utratą dostępu żylnego był podobny w obu grupach (Tabela 3).
Pozbawione pozycji
Rycina 2. Ryc. 2. Średnie (. SE) Współczynniki ciśnienia częściowego tlenu tętniczego (PaO2) do frakcji zainspirowanego tlenu (FiO2) Bezpośrednio przed pozycjonowaniem się pręta (koła), po jednej godzinie (kwadraty), na końcu Okres pronacji (trójkąty) i poranek następnego dnia (diamenty) podczas 10-dniowego okresu badania. Każde obliczenie obejmuje tylko dane od pacjentów, dla których dostępne były wartości dla wszystkich czterech pomiarów. Słupki pokazują liczbę pacjentów, którzy byli umieszczani w pozycji na brzuchu każdego dnia i dla których dostępne były wartości dla wszystkich czterech pomiarów.
Pacjenci losowo przydzieleni do grupy podatnej pozostawali w pozycji leżącej średnio 7,0 . 1,8 godziny dziennie. Odpowiedź stosunku PaO2: FiO2 do pronacji podsumowano na rysunku 2. Dla wszystkich manewrów 721, mediana zmiany stosunku PaO2: FiO2 wyniosła 28 w ciągu jednej godziny (zakres od -128 do 303) i 44 (zakres, -101 do 319) pod koniec okresu pronacji. W 73,2 procentach procedur pronacji stosunek PaO2: FiO2 wzrósł ponad 10, przy 69,9 procentach całkowitej odpowiedzi obserwowanej w ciągu pierwszej godziny
[hasła pokrewne: hipoglikemia u noworodka, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, gastrolog włocławek ]
[przypisy: puchar orlika, przeszczep przeciwko gospodarzowi, olx psy pomorskie ]