Wpływ koinfekcji wirusem GB C na przeżycie wśród pacjentów z zakażeniem wirusem HIV czesc 4

Komórki peletkowano, a następnie ponownie zawieszano w 10 .g mysiego anty-CD4 (IgG1 skoniugowanego z izotiocyjanianem fluoresceiny [FITC]) na mililitr, biotynylowane przeciwciała anty-CXCR4 (IgG2a) i anty-CCR5 (IgG2a skoniugowane z R-fikoerytryną [R- PE], PharMingen, San Diego, CA) lub mysie przeciwciała kontrolne izotypowe (mysie IgG1-FITC, IgG2a-biotyna i IgG2a-R-PE, odpowiednio) przez 30 minut w 4 ° C. CXCR4 i komórki wybarwione odpowiednią kontrolą izotypową inkubowano ze skoniugowanym ze streptawidyną CyChrome (PharMingen) przez 30 minut. Po każdym etapie komórki przemyto dwukrotnie solanką buforowaną fosforanem. Analiza statystyczna
Do porównania zmiennych jakościowych zastosowano chi-kwadrat lub dokładny test Fishera, a do porównania zmiennych ciągłych wykorzystano test t-próbki z korektą o nierówne warianty.23 Model proporcjonalnych zagrożeń Coxa 24 był używane do porównania czasu przeżycia od momentu wejścia do naszej kliniki między pacjentami zakażonymi GBV-C i tymi, którzy nie byli, z dostosowaniem do wieku przy zapisie (linia podstawowa), otrzymaniem terapii przeciw HIV i profilaktyką przeciwko P. carinii zapalenie płuc, podstawowa liczba komórek CD4 +, płeć, rasa, status przeciwciał HCV i sposób transmisji HIV. Wiek przyjęty i liczba komórek CD4 + linii podstawowej zostały wprowadzone do modelu jako zmienne ciągłe; pozostałe zmienne były kategoryczne. Zmienne zależne od czasu (odbiór terapii przeciw HIV i profilaktyka przeciwko zapaleniu płuc P. carinii) zostały określone dla każdego okresu, jak opisano powyżej, i zakodowano je jako zmienne kategoryczne w zależności od tego, czy pacjent otrzymał leczenie zgodnie ze standardem każdy okres. Poziom istotności ustalono na 0,05, a wszystkie wartości P były dwustronne. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS (wersja 8.0, SPSS, Chicago).
Wyniki
Śmiertelność wśród pacjentów z Pacjentami bez GBV-C Coinfection
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka 362 pacjentów z zakażeniem wirusem HIV. W naszej klinice HIV w latach 1988-2000 przetestowaliśmy 362 pacjentów zakażonych HIV na obecność RNA GBV-C. Podobnie jak w poprzednich badaniach, powszechna była wiremia 12,13 GBV-C; 144 pacjentów (39,8 procent) miało wiremię. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem klinicznych lub demograficznych cech charakterystycznych dla linii podstawowej między grupą pacjentów, u których wynik testu był dodatni dla RNA GBV-C a grupą, która wykazała wynik ujemny, chociaż zaobserwowano tendencję do wyższej liczby komórek CD4 + w linii podstawowej wśród pacjentów. z wiremią GBV-C (P = 0,07) (tabela 1). Częstość zakażenia GBV-C wśród pacjentów, którzy uzyskali HIV w wyniku transmisji seksualnej (41,0 procent) była podobna do częstości zakażenia GBV-C u osób, które nabyły GBV-C przez przezskórne tryby transmisji (35,6 procent). Dane te potwierdzają wyniki wcześniejszych badań sugerujących, że popęd płciowy GBV-C jest pospolity.25
Rycina 1. Rycina 1. Krzywe przeżycia dla zakażonych HIV pacjentów i pacjentów bez wiremii GBV-C. Stosując model proporcjonalnego hazardu Coxa, w którym skorygowaliśmy inne ważne zmienne prognostyczne, stwierdziliśmy, że pacjenci zakażeni HIV z koinfekcją GBV-C przeżyli znacznie dłużej niż pacjenci zakażeni HIV bez zakażenia GBV-C (p <0,001). [podobne: autologiczny przeszczep komórek macierzystych, hipoglikemia u noworodka, dobry gastrolog białystok ] [przypisy: olx czechowice dziedzice, choroby monogenowe, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi ]