Przedoperacyjna radioterapia w połączeniu z całkowitym wycięciem mezorektalnym w przypadku resekcyjnego raka odbytnicy ad 5

U trzech pacjentów przyczyna zgonu była nieznana. Nawrót lokalny wystąpił u 87 pacjentów. Spośród tych 87 pacjentów, 45 (52%) miało samo wznowy miejscowe, 28 (32%) miało zarówno miejscowe, jak i odległe nawroty, a 14 (16%) miało miejscową wznowę po odległych przerzutach w chirurgii (u 9 pacjentów) lub podczas kontynuacja (w 5). W sumie 227 pacjentów miało jedynie odległe nawroty.
Ogólne przetrwanie
Rysunek 1. Ryc. 1. Wskaźniki całkowitego przeżycia w populacji 1805 kwalifikujących się pacjentów, według grupy leczenia. Po dwóch latach wskaźnik całkowitego przeżycia wynosił 82,0 procent w grupie przydzielonej do radioterapii i chirurgii oraz 81,8 procent w grupie przydzielonej do samej operacji (p = 0,84).
Wskaźnik przeżycia całkowitego po dwóch latach wynosił 82,0% w grupie przydzielonej do radioterapii przed zabiegiem chirurgicznym i 81,8% w grupie przydzielonej do samej operacji (p = 0,84) (ryc. 1). Współczynnik ryzyka zgonu w grupie przypisanej do samej operacji w porównaniu z grupą przypisaną przedoperacyjnej radioterapii wynosił 1,02 (95% przedział ufności, 0,83 do 1,25).
Local Recurrence
Ryc. 2. Ryc. 2. Częstość nawrotów miejscowych w populacji 1748 Kwalifikujących się pacjentów, którzy poddali się makroskopowo całkowitemu resekcji miejscowej, według grupy leczenia. Po dwóch latach częstość wznowy miejscowej wynosiła 2,4 procent w grupie przypisanej do radioterapii i chirurgii oraz 8,2 procent w grupie przydzielonej do samej operacji (p <0,001).
Częstość wznowy miejscowej po dwóch latach wynosiła 5,3% w populacji 1748 pacjentów, u których wykonano makroskopowo pełną miejscową resekcję. Wskaźniki wznowy miejscowej po dwóch latach wynosiły 2,4 procent w grupie przydzielonej do radioterapii przed zabiegiem chirurgicznym i 8,2 procent w grupie przydzielonej do samej operacji (P <0,001) (Figura 2). Według analizy jednowymiarowej współczynnik ryzyka wznowy miejscowej w grupie przypisanej do samej operacji w porównaniu z grupą przypisaną przedoperacyjnej radioterapii plus operacja wynosił 3,42 (przedział ufności 95%, od 2,05 do 5,71).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki wieloczynnikowej analizy regresji Coxa nawrotu miejscowego wśród 1748 kwalifikowanych pacjentów z makroskopowo całkowitym resekcji lokalnej. W analizach jednoczynnikowych przypisanie grupy terapeutycznej (P <0,001), umiejscowienie guza (odległość guza od krawędzi odbytu) (P = 0,003) i stadium przerzutów do węzłów nowotworowych (TNM) (P <0,05) 0,001) były istotnymi predyktorami ryzyka wznowy lokalnej. W wieloczynnikowej analizie regresji Coxa (tabela 3) przypisanie grupy leczenia (P <0,001), lokalizacja guza (P = 0,03) i stadium TNM (P <0,001) były niezależnymi wskaźnikami ryzyka wystąpienia nawrotu miejscowego, mając na uwadze, że rodzaj resekcji (P = 0,90) nie miał niezależnej wartości prognostycznej w odniesieniu do tego punktu końcowego.
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki jednojerunkowych logarytmicznych analiz dwuletnich miejsc nawrotu miejscowego wśród 1748 kwalifikowanych pacjentów z makroskopowo całkowitym resekcji lokalnej, zgodnie z wybranymi zmiennymi prognostycznymi. W analizie jednoczynnikowej podgrupy wykazano, że przedoperacyjna radioterapia znacznie zmniejszyła ryzyko wznowy miejscowej u pacjentów, którzy mieli guzy z gorszym marginesem mniejszym lub równym 5 cm (P = 0,05) lub 5,1 do 10 cm (p <0,001) od brzegu odbytu ( Tabela 4) [podobne: rak nerkowokomórkowy, zwężenie tętnic nerkowych, hipoglikemia u noworodka ] [przypisy: olx czechowice dziedzice, choroby monogenowe, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi ]