Porównanie lorazepamu, diazepamu i placebo w leczeniu stanu pozaszpitalnego Epilepticus ad 5

Korekty dotyczące potencjalnych czynników zakłócających dokonano przy użyciu modeli proporcjonalnych zagrożeń i współzmiennych. Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Populacja badania. Wartości oznaczone gwiazdką dotyczą pierwszych 55 miesięcy badania; przez ostatnie 5 miesięcy zmieniono procedury ratownictwa medycznego i sanitariusze nie musieli dzwonić do szpitala podstawowego w przypadku wszystkich napadów. Wszystkie pozostałe wartości dotyczą całego 61-miesięcznego okresu badania. Przypadki, które zostały pominięte, dotyczyły wykwalifikowanych pacjentów, zidentyfikowanych podczas przeglądu retrospektywnego dzienników pogotowia ratunkowego, którzy nie byli zarejestrowani. W przypadku pacjentów wykluczonych zastosowanie może mieć więcej niż jedno kryterium. U jednego pacjenta, który otrzymał diazepam jako leczenie badane, zastrzyk przeniknął do otaczającej tkanki.
Łącznie 567 zdarzeń spełniło definicję badania stanu padaczkowego. Po wykluczeniach (ryc. 1) populacja badana składała się z 258 zapisów, co stanowiło 205 pacjentów. Zgłaszamy tylko dane z pierwszej rejestracji każdego pacjenta.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 205 pacjentów włączonych do badania. Pacjenci w trzech grupach terapeutycznych nie różniły się istotnie pod względem wieku, płci, historii napadów drgawkowych, przyczyny stanu padaczkowego lub odstępu między leczeniem a przybyciem do pogotowia; jednak grupy rasowe i etniczne badanych pacjentów były nierównomiernie rozmieszczone (Tabela 1). Rasa lub grupa etniczna została dodana do kolejnych analiz regresji, ale efekt był minimalny. Przerwy od początku stanu padaczkowego do podania badanego leczenia były znacznie dłuższe w grupie placebo niż w grupach leczonych aktywnie (P = 0,001), ale nie były znacząco związane z wynikiem. Ta zmienna została dodana do kolejnych analiz regresji.
Leczenie i reakcja poza szpitalem
Tabela 2. Tabela 2. Stan Epilepticus w chwili przybycia do oddziału ratunkowego. Stan epilepticus został zakończony przed przybyciem do oddziału ratunkowego u 59,1% pacjentów otrzymujących lorazepam, 42,6% pacjentów otrzymujących diazepam i 21,1% pacjentów otrzymujących placebo (p = 0,001) (tabela 2). Iloraz szans wskazywał, że zakończenie epilepticus było bardziej prawdopodobne w przypadku lorazepamu niż placebo (iloraz szans, 5,4; 95% przedział ufności, 2,3 do 13,2) i diazepamem w porównaniu z placebo (iloraz szans, 2,8; 95-procentowy przedział ufności, 1,2 do 6,7 ). Iloraz szans faworyzował lorazepam nad diazepamem, ale różnica nie była znacząca (iloraz szans, 1,9; 95% przedział ufności, 0,9 do 4,3). Uzyskaliśmy podobne wyniki, stosując model logistyczno-regresyjny dla zmiennej binarnej obecności lub braku stanu padaczkowego w momencie przybycia do oddziału ratunkowego i dostosowania do współzmiennych. Szanse na ustąpienie stanu padaczkowego po przybyciu do oddziału ratunkowego były 4,8 razy większe w grupie lorazepamu, jak w grupie placebo (przedział ufności 95%, 1,9 do 13,0), 1,9 razy wyższe w grupie lorazepamu niż w przypadku diazepamu grupa (przedział ufności 95%, 0,8 do 4,4) i 2,3 razy wyższa w przypadku grupy diazepamu, jak w grupie placebo (przedział ufności 95%, 1,0 do 5,9).
Rysunek 2
[więcej w: diagnoza genetyczna, hipoglikemia u noworodka, autologiczny przeszczep komórek macierzystych ]
[hasła pokrewne: puchar orlika, przeszczep przeciwko gospodarzowi, olx psy pomorskie ]