Nieprawidłowości metabolizmu lipoprotein u pacjentów z zespołem nerczycowym czesc 4

Żaden pacjent nie miał hiperchylomikronemii. Średnie stężenia cholesterolu, triglicerydów i fosfolipidów w surowicy oraz w izolowanych frakcjach lipoproteinowych u wszystkich 57 pacjentów przedstawiono w Tabeli i na rycinie 1. Chociaż u żadnego pacjenta nie stwierdzono prawidłowego stężenia zarówno cholesterolu, jak i triglicerydów, zakres wartości był szeroki (cholesterol). 4,8 do 20,4 mmol na litr oraz trigliceryd 0,9 do 5,0 mmol na litr). Średnie wartości dla wszystkich trzech składników lipidowych w surowicy oraz frakcjach LDL i VLDL były istotnie wyższe u mężczyzn i kobiet z zespołem nerczycowym niż u zdrowych mężczyzn i kobiet. Wzrost zawartości lipidów był największy we frakcji VLDL (cholesterol VLDL, 3,9-krotny wzrost, triglicerydy VLDL, 2,5-krotne i fosfolipidy VLDL, 3,1-krotne). We frakcji LDL cholesterol był 1,8-krotnie, trójgliceryd 2,3-krotnie, a fosfolipid 2,0-krotnie wyższy u pacjentów z zespołem nerczycowym niż u osób zdrowych. Przeciwnie, stężenia lipidów HDL były tylko nieznacznie podwyższone. Nie stwierdzono istotnych różnic we względnych proporcjach lipidów we frakcjach lipoproteinowych pomiędzy pacjentami z zespołem nerczycowym a normalnymi osobnikami. Istniały znaczące odwrotne korelacje liniowe między stężeniami albuminy i cholesterolu w surowicy (r = -0,55, P <0,001), triglicerydami (r = -0,29, P <0,05), fosfolipidami (r = -0,51, P <0,001), oraz Cholesterol LDL (r = -0,53; P <0,01). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy 24-godzinnym wydalaniem z moczem białek i dowolnych zmierzonych lipoprotein.
Wśród apoprotein, średnie stężenia apoproteiny B, C-II, C-III i E w surowicy były wyższe u pacjentów z zespołem nerczycowym niż u osób zdrowych, zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet (Tabela 1). Największy wzrost procentowy dotyczył apoproteiny B w surowicy (115% u mężczyzn i 86% u kobiet), a wzrost wartości apoproteiny B korelował dobrze ze wzrostem wartości cholesterolu LDL (r = 0,61, P <0,001). Stężenie apoproteiny AI w surowicy u pacjentów z zespołem nerczycowym (Tabela 1) było istotnie skorelowane z ich wartościami cholesterolu HDL (r = 0,68, P <0,001). Stężenie apoproteiny C-II i VLDL w triglicerydzie (r = 0,26, P <0,05) i apoproteiny C-III oraz poziomy apoproteiny C-II (r = 0,79, P <0,001) były również dodatnio skorelowane z pacjentami z zespołem nerczycowym , a stosunek między apoproteinami C-III i C-II był istotnie wyższy (P <0,01) u pacjentów niż u osób zdrowych.
Tabela 2. Tabela 2. Stężenia lipidów i apoprotein u pacjentów z zespołem nerczycowym zgrupowano arbitralnie według stopnia hipoalbuminemii * Aby ustalić, czy nieprawidłowe profile lipoprotein mają związek z poziomem hipoalbuminemii, podzieliliśmy pacjentów arbitralnie na dwie grupy – o poziomach albuminy w surowicy 21 g na litr lub więcej (18 mężczyzn i 15 kobiet, grupa 1) oraz tych o poziomie poniżej 21 g na litr (19 mężczyzn i 5 kobiet, grupa 2) (tabela 2). Średnie stężenia cholesterolu, triglicerydów i fosfolipidów w surowicy i LDL były istotnie wyższe w grupie 2 niż w grupie 1, podobnie jak stężenie fosfolipidów VLDL
[hasła pokrewne: hipoglikemia u noworodka, koagulopatia, pou u laryngologa ]