Nieprawidłowości metabolizmu lipoprotein u pacjentów z zespołem nerczycowym cd

Pomiary przeprowadzono w świeżej surowicy lub w surowicy przechowywanej w temperaturze -20 ° C, w którym to przypadku próbki analizowano partiami w celu zminimalizowania zmienności między testami. Zebrano 24-godzinne próbki moczu od wszystkich pacjentów i osób zdrowych, dodano azydek sodu (stężenie końcowe, 2 mg na litr), aby zapobiec wzrostowi bakterii, a 50-ml próbki zamrożono do późniejszej analizy. Całkowite białko, albumina, kreatynina, cholesterol, triglicerydy, fosfolipid i apoproteiny AI, A-II i B zmierzono w świeżej surowicy za pomocą standardowych procedur, podobnie jak białko w moczu w porcjach 24-godzinnych kolekcji, w autoanalizatorze (2000 IL , Monarch, Mediolan, Włochy). 19 Próbkę surowicy poddano sekwencyjnemu ultrawirowaniu 11 w celu oddzielenia lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL, gęstość <1,006 kg na litr) i LDL, a rurkę pocięto na plasterki, aby wyizolować frakcje. ilościowo. Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) mierzono w subermenierzu izolowanego LDL. Apoproteiny C-II, C-III i E mierzono jak opisano uprzednio20 przez pojedynczą promieniową immunodyfuzję na płytkach zakupionych od Daiichi Pure Chemicals (Tokio, Japonia). Współczynnik zmienności między testami dla wszystkich pomiarów był mniejszy niż 5 procent.
Próbki moczu poddano dializie z solą fizjologiczną buforowaną fosforanem, zatężono 10-krotnie pod ciśnieniem stosując membranę ultrafiltracyjną o średnim promieniu porów 2,4 nm (24 .) (Amicon, Danvers, MA), a następnie zatężono pod ciśnieniem. złożyć w standardowym systemie filtracji (Millipore). AI apoproteiny, cholesterolu, triglicerydów i fosfolipidów zmierzono w próbkach, jak opisano powyżej. Granica czułości dla AI apoproteiny wahała się od 15 do 20 .g na litr. Siarczan sodowy z dodecylosiarczanem-poliakryloamidem (8 do 25 procent) przeprowadzono elektroforezę w przygotowanych żelach za pomocą Phast System (Pharmacia, Uppsala, Szwecja), a powstałe prążki zidentyfikowano przez barwienie srebrem. Pozorną masę cząsteczkową każdego pasma obliczono z krzywej kalibracyjnej ustalonej przy użyciu zestawów kalibracyjnych o niskiej masie cząsteczkowej (Pharmacia). Trypsynę zastosowano jako kontrolę.
Analiza statystyczna
Niepowiązany test t Studenta wykorzystano do porównania wartości u pacjentów z zespołem nerczycowym z wartościami u osób zdrowych oraz u mężczyzn i kobiet. Sparowany test t-Studenta wykorzystano do porównania wartości u pacjentów z aktywnym zespołem nerczycowym z wartościami u tych samych pacjentów po wyzdrowieniu. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Współczynniki korelacji Pearsona obliczono w celu oceny stopnia liniowego powiązania między mierzonymi zmiennymi.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Stężenia lipidów i apoprotein u pacjentów z zespołem nerczycowym i dopasowanych osób zdrowych. Ryc. 1. Ryc. 1. Średni rozkład cholesterolu, trójglicerydów i fosfolipidów w frakcjach lipoprotein surowicy osób zdrowych i pacjentów z zespołem nerczycowym. Dziewiętnastu pacjentów (33,3%) miało podwyższone stężenie LDL w surowicy i prawidłowe stężenie VLDL w surowicy (hiperlipoproteinemia typu IIa, zgodnie z opisem fenotypów lipoprotein na Światową Organizację Zdrowia21), 34 (59,6%) miało podwyższone stężenia LDL i VLDL (typ IIb) oraz 4 (7 procent) miało normalny poziom LDL i zwiększone stężenie VLDL (typ IV)
[patrz też: pou u laryngologa, diagnoza genetyczna, gastromed garwolin ]