Witamy na stronie internetowej obiektu sportowego ORLIK 2012 w Bratianie

Regulamin Orlika w Bratianie

 1. Właścicielem kompleksu sportowego „Orlik 2012” jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie, w imieniu której zarząd nad obiektem sprawuje Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, zwanym dalej Administratorem.

 

2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.

 

3. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne.

 

4. Kompleks sportowy jest czynny we wszystkie dni tygodnia w następujących godzinach:

 a) zajęcia grupowe dla dzieci, uczniów i młodzieży szkolnej: poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 15.00,

 b) ogólnodostępny dla wszystkich chętnych:

 - w okresie od 10 marca do 30 listopada,
   poniedziałek – piątek godz. 15.00 – 21.00
   sobota i niedziela godz. 16.00 – 20.00

 

5. W okresie wakacji szkolnych, ferii zimowych oraz świąt obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk, ustalony przez Administratora.

 

6. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator obiektu może zabronić korzystania z boisk lub poszczególnego boiska.

 

7. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 4 lit.a, koordynuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bratianie.

 

8. Zajęcia odbywające się w terminach określonych w pkt 4 lit.b koordynuje animator sportu lub inny upoważniony pracownik obiektu.

 

9. Osoby korzystające z kompleksu obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników.

 

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk.

 

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego;

a) na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego.

 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

a) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolców,

b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenie tytoniu i spożywania alkoholu,

f) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innego sprzętu mogącego zagrozić zdrowiu i życiu użytkowników boisk,

g) zaśmiecania,

h) przeszkadzania w zajęciach i grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych i obraźliwych,

j) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników,

j) korzystania z boiska bez zgody administratora obiektu,

k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

 

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

14. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 

15. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator sportu lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3) nakazać opuszczenie terenu boiska.

 

16. Gmina zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.

 

2018  Orlik Bratian  
logotype
free joomla templates